Direct naar de hondenpenningen hondenpenningen
   
Aantal stemmen: 1052 Woef en Co - hondenpenningen kattenpenningen
9.2 10
00d3ba9d6ccc196071d795e015defe7c.png
78f44716e113f0ec25a0b2d3443a2051.jpg
Veel verkocht

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL WOEF EN CO

Woef en Co is gevestigd op:
Smidsteeg 7, 5708 XL Helmond
Telefoon : 06-12086056
Email: info@Woefenco.nl
Rabobank: 1704.12.288
KvK: 64962679
BTW nr.: NL851208472B01

Openingstijden webwinkel: ma t/m zo 24 uur per dag
per mail 24 uur per dag, u krijgt binnen 24 uur antwoord op uw mail

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Woef en Co: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Consument: wederpartij van Woef en Co die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Afnemer: wederpartij van Woef en Co handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woef en Co en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van www.WoefenCo.nl (verder te noemen Woef en Co) en op alle met wederverkoper van producten van Woef en Co gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Woef en Co. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Woef en Co de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. Woef en Co heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met de geldende kortingspercentage naar consument / afnemer gemaild.
3.4 Woef en Co is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van Woef en Co met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Woef en Co bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.4 Woef en Co is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer 1704.12.288 t.n.v. Woef en Co, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.
b. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels iDEAL, Mistercash, creditcard of Sofort Banking voldoen.
5.2 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.3 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.
5.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.

Artikel 6 Levering
6.1 Levering door Woef en Co vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder.
6.2 Leveringen van Woef en Co worden bezorgd door PostNL. Verzending naar postbusnummer is niet mogelijk!
6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Woef en Co regelt de wijze van verzending.
6.4 Woef en Co levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.5 Verzending vindt in de regel plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.
6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Woef en Co de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Woef en Co (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 7 dagen aan Woef en Co melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van Woef en Co aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht
7.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling of deel ervan zonder opgave van reden te annuleren. De artikelen dienen vervolgens binnen 14 dagen na annulering retour gestuurd te worden. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door Woef en Co, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door Woef en Co vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens PostNL.
7.2 Consument / afnemer dient te allen tijde contact op te nemen met Woef en Co indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. Tevens dient men het formulier "herroepingsrecht" ingevuld met de retouren mee te sturen of te emailen.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn, voorzien van alle labels, tijdig en indien mogelijk correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt Woef en Co de betaalde prijs exclusief de betaalde verzendkosten, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.4 Wanneer de door Woef en Co afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. Producten dienen eerst retour te worden gezonden en in goede orde door Woef en Co ontvangen te zijn, alvorens een vervangend product wordt herleverd of tot terugbetaling wordt overgegaan.
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten; voedingsmiddelen, verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen, gegraveerde penningen en afgeprijsde artikelen. Tevens is het retourneren van maatwerk niet mogelijk of artikelen welke speciaal op verzoek van de klant besteld zijn. Voor penningen geldt dat tekst opgegeven door de klant door Woef en Co ongevraagd gewijzigd kan worden, maar enkel als de tekst niet op de penning past of als het lettertype niet overeenkomt met de graveermogelijkheden of als de wijziging een verbetering in leesbaarheid geeft. Gewijzigde tekst door Woef en Co is voor de consument geen reden tot retour.
7.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. Woef en Co adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
7.7 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper en worden niet door Woef en Co vergoed.
7.8 Gebruikte productafbeeldingen en productfoto's op de website van Woef en Co zijn indicatief voor het product en kunnen afwijken van het werkelijke product. Afwijkingen in vorm, kleur of model is voor de consument geen reden tot retour.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Consument / afnemer vrijwaart Woef en Co voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Woef en Co toerekenbaar is.
8.2 Woef en Co is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
8.3 Indien Woef en Co in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de te zake doende factuur.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Woef en Co en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Woef en Co geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Woef en Co is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: na het sluiten van de overeenkomst Woef en Co ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
10.2 Voorts is Woef en Co bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Klachtenregeling

  1. Woef en Co beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Woef en Co, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Woef en Co ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Woef en Co binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Woef en Co. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Woef en Co, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
 Artikel 12 Geschillen
11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
11.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13
Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Woef en Co, alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@WoefenCo.nl. Houd u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode bewaren, zoals aangegeven in de wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijk verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Artikel 14 Slotbepaling
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 | Meer

 
 
 
Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

De waardering van www.woefenco.nl bij Kiyoh is 9.3/10 gebaseerd op 1066 reviews.